Vạn Đạo Thành Thần

Vạn Đạo Thành Thần

Vạn Đạo Thành Thần Review Rating: 9.85 out of 10 based on 29466 reviews. 0
Tác giả : editor - | 11:10 11/07/2019 | 5,946,029 Lượt xem

Huy tụ sớm nắng chiều mưa, quyền ra trời long đất lở!

Đây là một cái rộng lớn thế giới, đây là một cái người mạnh là vua Võ giả thế giới!

Thượng cổ phong thần nhất chiến dẫn động trời nổi giận, đánh xuống trời Lôi Địa hỏa, đại lục vỡ vụn chia làm cửu vực mười tám châu, sau đó tiến nhập một cái thung lũng thời đại.

Phong thần nhất chiến qua đi đỉnh phong cao thủ mai danh ẩn tích, đại lục tu sĩ cấp độ cùng phát triển đến một cái cơn sóng nhỏ, cái gọi là vật cực tất phản, đang tu dưỡng sanh tức vạn năm…