Chú Ái Tinh Không

Hiền tri thiên lí

Đế quốc cường lực liên hôn (tinh tế)

Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

Thợ săn tiền thưởng [Tinh tế]

Thượng tướng đại thúc, sói tới!

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)