Xuyên Qua Cứu Mỹ Nam Ở Thế Giới Phong Thần – Truyện tranh