Vương Gia, Mã Giáp Của Người Rơi Rồi – Truyện tranh