Tôi đách muốn kiểu anh hùng thế này – Truyện tranh