Tiểu sư phụ, tóc giả của ngài rơi rồi! – Truyện tranh