Thành Phố Ma Thuật – Dead Sorcerer’s City – Truyện tranh