Ta Nhặt Được Thuộc Tính Tại Tu Chân Giới – Truyện tranh