SKELETON SOLDIER COULDN’T PROTECT THE DUNGEON – Truyện tranh

SKELETON SOLDIER COULDN’T PROTECT THE DUNGEON – Truyện tranh

SKELETON SOLDIER COULDN’T PROTECT THE DUNGEON – Truyện tranh Review Rating: 9.54 out of 10 based on 3233 reviews. 0
Mục đích duy nhất của anh ấy là bảo vệ chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt phải nhìn chủ nhân mình ngã xuống. Và định mệnh đã cho anh ấy một cơ hội khác để thay đổi dòng chảy của số phận