Sẽ là Ánh Trăng duy nhất thuộc về người – Truyện tranh