Quân Phiệt Lão Công: Thẩm Thẩm Muốn Thượng Vị – Truyện tranh