Ma Vương Và Dũng Sĩ Và Thánh Kiếm Thần Điện – Truyện tranh