Đại Địa chi Vương (Thiên Hạ Vô Địch 2) – Truyện tranh