Chiến binh Siêu Âm Thanh [Super sonic Girl!] – Truyện tranh