Biết là ghét đấy, nhưng không thể buông bỏ – Truyện tranh