Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ

 

Trọng sinh chi nông nữ độc hậu