Bộ Bộ Cao Thăng

 

Nữ Quan Vận Sự

 

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

 

Y Thống Giang Sơn

 

Quan Cư Nhất Phẩm

 

Nhiếp Chính Đại Minh

 

Quan Thương

 

Tỷ Phu Vinh Dự

 

Bí Thư Trùng Sinh

 

Trùng Sinh Chi Nha Nội

 

Phù Diêu

 

Y Đạo Quan Đồ

 

Quan Khí​