Canh Một Leo Tường, Canh Hai Bò Vào Phòng

 

Y Thống Giang Sơn

 

Thịnh Đường Phong Nguyệt

 

Tướng Minh

 

Quan Cư Nhất Phẩm

 

Ngược Về Thời Minh

 

Thiên Hạ Kiêu Hùng

 

Ngân Hồ

 

Đông Cung Chi Chủ

 

Trở Về Đời Thanh

 

Đông Chu Liệt Quốc

 

Giang Sơn Chiến Đồ

 

Hãn Thích

 

Thần Xạ Nhà Thanh

 

Tam Quốc Chi Hàn Môn Thiên Hạ

 

Đại Quan Nhân

 

Binh Lâm Thiên Hạ

 

Cẩm Y Xuân Thu

 

Thiên Giáng Đại Vận

 

Thâu Hương

 

Nhiếp Chính Đại Minh

 

Đại Tần Bá Nghiệp

 

Hoàng Tộc

 

Ngược Về Thời Lê Sơ (tái bản)

 

Kiều Thê Như Vân

 

Trí Tuệ Đại Tống

 

Tam Quốc Tranh Phong

 

Hán Mạt Triệu Hổ

 

Hàn Môn Trạng Nguyên

 

Khổng Minh Gia Cát Lượng Đại Truyện