Không gian chi khí phụ lương điền

 

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ