Trọng sinh tương lai chi ta là ca sĩ

 

Không gian chi khí phụ lương điền

 

Tú sắc cẩm viên chi mạnh nhất nông gia nữ