Phụ Thể Đại Lục

 

Chánh Tà Lưỡng Đạo

 

Tất Cả Đồ Đệ Đều Là Cầm Thú

 

Đi Tìm Bài Thơ Cổ

 

Thiên Hồn Đại Lục

 

Tao Loạn

 

Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm

 

Huyết Y Kỳ Thư

 

Lam Y Nữ Hiệp

 

Phi Đao Hựu Kiến Phi Đao

 

Truyền Thuyết Thánh Chiến

 

Kinh Diễm Nhất Thương

 

Kiếm Khách Liệt Truyện

 

Quyền Chủ Ngọc Ấn

 

Lửa Hận Rừng Xanh

 

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

 

Kim Đẩu Vạn Diễm Bôi

 

Cẩm Khê Di Hận

 

Thanh Ti Yêu Nhiêu

 

Hậu Thiên Hạc Phổ

 

Phi Hồ Ngoại Truyện

 

Giang Hồ Ân Cừu Ký

 

Anh Hùng Tụ Nghĩa

 

Hắc Ngũ Mệnh

 

Động Đình Hồ Ngoại Sử

 

Thiết Hán Yêu Hồ

 

Thất Kỳ Đoạt Mạng

 

Vô Dực Biển Bức

 

Song Nữ Hiệp Hồng Y

 

Thuyết Đường