Phù Thiên Ký

 

Trấn Thiên Thánh Tổ

 

Ở Tu Chân Thế Giới Viết Tiểu Thuyết

 

Âm Dương Sách

 

Tín Ngưỡng Chư Thiên

 

Hồng Hoang Vạn Đạo Thiên Tôn

 

Phong Nguyệt Trái

 

Truyền Thuyết Chi Chủ Đích Phu Nhân

 

Xuyên việt dị thế úy lam thiên không hạ

 

Tối Cường Chưởng Giáo Triệu Hoán Dị Thú

 

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

 

Vạn Vực Thiên Tôn

 

Đại Giới Quả

 

Siêu Cấp Hồng Bao Thần Tiên Quần

 

Tội Ác Thành Thần

 

Đại Đế Truyền Thừa Hệ Thống

 

Trọng Sinh Tu Chân Tại Đô Thị

 

Ngưu Khí Trùng Thiên

 

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Kiếm Duyến

 

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Tình Trọng

 

Yêu Hoặc

 

[Bách Quỷ Dị Văn Hệ Liệt] Vĩnh Niên Kí

 

[Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt] Hầu Tử Xưng Đại Vương

 

Nhất Phẩm Đái Đao Thái Giám

 

Kiếm Đạo Thuần Dương

 

Vĩnh Sinh

 

Vĩnh Sinh

 

Vĩnh Sinh

 

Khinh Ngữ

 

Thần Hoàng