Đại thần yêu thầm sổ tay

 

Luôn có tình địch muốn công lược ta (Hắc Miêu)