Tiên Giới Độc Tôn

Tiên Giới Độc Tôn

Tiên Giới Độc Tôn Review Rating: 9.99 out of 10 based on 20145 reviews. 0
Tác giả : editor | 00:21 17/03/2019 | 4,380,101 Lượt xem

Chúng ta là Chư Thiên Luân Hồi chi địa giữ trật tự, chúng ta là Chư Thiên vạn giới cảnh giác, chúng ta là Luân Hồi trật tự thủ vệ người, chúng ta là hết thảy Luân Hồi nhập cư trái phép xuyên việt khách ác mộng.

Chúng ta tới tự Chư Thiên vạn giới, vì thực hiện cùng một cái mơ ước: Giết sạch hết thảy Luân Hồi Giả, cướp sạch hết thảy kẻ xuyên việt, ép khô sở hữu Điểm kinh nghiệm!

Chúng ta là Luân Hồi cấm vệ!

… …

Tiên giới phế tích, Chư Thiên Luân Hồi chi địa, cuối cùng gìn giữ đất đai chi nhân!

Convert by: chanlinh.