Tạo Hóa Ngọc Điệp

Tạo Hóa Ngọc Điệp

Tạo Hóa Ngọc Điệp Review Rating: 9.63 out of 10 based on 5397701 reviews. 0
Tác giả : editor - | 23:50 25/07/2019 | 5,397,701 Lượt xem

Ta thề phải chứng đắc vô thượng đại đạo, trở thành thiên địa chúa tể, hoàn thiện ba nghìn đại đạo, trở về thiên địa. Nguyện thiên địa có câu, chúng sinh tạo hóa!

Lại là một câu chuyện trọng sinh về đô thị.