Ta Có Tiến Hóa Thiên Phú

Ta Có Tiến Hóa Thiên Phú

Ta Có Tiến Hóa Thiên Phú Review Rating: 9.78 out of 10 based on 33036 reviews. 0
Tác giả : editor - | 13:02 02/03/2020 | 6,546,457 Lượt xem

Hắn nói hắn căn cốt vô song, tốc độ tu luyện là ngươi gấp trăm lần?

Ngươi tiến hóa xuống căn cốt, thu được Tiên Thiên Đạo Cốt.

Hắn nói hắn có tuyệt thế thần thể, không đâu địch nổi, quét ngang vạn cổ?

Ngươi dùng tiến hóa một chút thể chất, thu hoạch được Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai.

Hắn á khẩu không trả lời được, trợn mắt hốc mồm.

Ngươi tiến hóa xuống tọa kỵ, thần kiếm, công pháp.

Ngươi thu được Chân Long, Tru Tiên Kiếm, Thiên Đế Kinh…