Lưu Lạc Tại Chư Thiên

Lưu Lạc Tại Chư Thiên

Lưu Lạc Tại Chư Thiên Review Rating: 9.62 out of 10 based on 20133 reviews. 0
Tác giả : editor | 00:12 17/03/2019 | 4,378,419 Lượt xem

Mạt pháp thời đại, trải qua vô lượng lượng kiếp, tu luyện kỷ nguyên sắp kết thúc kết, sau cùng khí vận kết hợp độn đi một diễn hóa chí bảo Chư Thiên Kỳ Bàn, bị mạt pháp thời đại cái cuối cùng người tu hành đạt được, mở ra một đoạn lưu lạc chư thiên truyền kỳ.

≡ NHÂN GIAN

I- THÂN THỂ BÍ CẢNH:

1. Dưỡng Sinh → 2. Luyện Lực → 3. Chiêu Thức → 4. Cương Nhu → 5. Thần Lực → 6. Khí Tức → 7. Nội Tráng → 8. Thần Dũng → 9. Thông Linh → 10. Thần Biến

II- THẦN THÔNG BÍ CẢNH:

1. Pháp Lực → 2. Chân Nguyên → 3. Nguyên Cương → 4. Âm Dương → 5. Thiên Nhân → 6. Quy Nhất → 7. Kim Đan Chủng Tử → 8. Phong Hỏa Đại Kiếp → 9. Thiên Địa Pháp Tướng → 10. Nghịch Thiên Cải Mệnh

III- TRƯỜNG SINH BÍ CẢNH:

1. Vạn Thọ → 2. Bất Tử Chi Thân → 3. Động Thiên = Không Gian → 4. Trụ Thiên = Thời Gian → 5. Tạo Vật → 6. Thiên Vị → 7. Giới Vương → 8. Hỗn Động → 9. Hư Tiên → 10. Chân Tiên

≡ TIÊN GIỚI

IV- THÀNH TIÊN:

1. Thiên Tiên → 2. Thần Tiên → 3. Huyền Tiên → 4. Kim Tiên → 5. Tổ Tiên → 6. Thánh Tiên → 7. Nguyên Tiên → 8. Chí Tiên → 8,5. Thiên Địa Đồng Thọ

+ VĨNH SINH GIỚI:

9. Thiên Quân: 1 kỷ mguyên –> 19 kỷ nguyên.

10. Tiên Vương: 20 kỷ nguyên –> 30 kỷ nguyên.

V- VĨNH SINH CẢNH