Huyễn Dạ Phù Đồ – Truyện tranh

Huyễn Dạ Phù Đồ – Truyện tranh

Huyễn Dạ Phù Đồ – Truyện tranh Review Rating: 8.99 out of 10 based on 18018 reviews. 0
Nội dung truyện Huyễn Dạ Phù Đồ:
Thành Thiện Kiến có Thiên Trụ Phù Đồ là thành trì của Bát Bộ Chúng, trở thành nơi quyết chiến cuối cùng giữa Thần và Ma. Nhân vật chính của chúng ta là Dạ Xoa Huyễn Hại và Chân Bạch Tiểu Miêu.