Học Bá Cũng Mở Hack

Học Bá Cũng Mở Hack

Học Bá Cũng Mở Hack Review Rating: 8.81 out of 10 based on 32426 reviews. 0
Tác giả : editor - | 10:16 06/12/2019 | 6,444,144 Lượt xem
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn tình
  • Nguồn:Sưu tầm
  • Lượt đọc:6,444,144

Học Bá Cũng Khai Quải – Học Bá Cũng Mở Hack.

“110 sao? Ta gọi Bạch Diệp, ta bị phần mềm hack bắt cóc, nhường ta mỗi tháng giao 3000 khối, không trả thù lao liền muốn giết người diệt khẩu!”

Học bá không đáng sợ, chỉ sợ học bá cũng mở hack.