Hàn Thiên Đế

Hàn Thiên Đế

Hàn Thiên Đế Review Rating: 8.85 out of 10 based on 3702 reviews. 0
Tác giả : editor - | 08:10 11/01/2019 | 441,007 Lượt xem

“Ta cả đời này, vì sao cầu?”

“Vạn năm hứa hẹn, ta khi (làm) trèo lên cửu thiên, đạp tiên lộ, giết hết tất cả nên giết người!”

“Ta cả đời này, vì sao cầu?”

“Cái gì vận mệnh, cái gì thiên quy, sáng bằng trong tay một đao, chém vỡ trong lòng không cam lòng sự tình!”

“Cả đời này, vì sao cầu?”

“Giết hết thế gian hết thảy địch, chỉ còn lại trong lòng bất khuất ý!”

Đây là một cái cùng trời tranh mệnh con đường, đây là một khúc ca đến chết không hối hận!