Dragon Ball Wrong Time – Truyện tranh

Dragon Ball Wrong Time – Truyện tranh

Dragon Ball Wrong Time – Truyện tranh Review Rating: 9.73 out of 10 based on 19735 reviews. 0
Nội dung truyện Dragon Ball Wrong Time:
Chỉ vì 1 sai sót của Bulma đã khiến cho Trunks trở lại trước thời gian định kiến 2 năm để đưa thuốc sổ và dặn goku về bọn robot sát thủ và đó cũng là ngày đầu tiên vegeta đặt chân đến trái đất...