Đại Đạo Tru Thiên

Đại Đạo Tru Thiên

Đại Đạo Tru Thiên Review Rating: 8.51 out of 10 based on 20137 reviews. 0
Tác giả : editor | 00:14 17/03/2019 | 4,379,425 Lượt xem

Một giọt nước có thể diệt thế, một hạt cát nhưng lấp biển, một cây cỏ cũng có thể tru thiên! Thái Cổ cường thịnh Hồng Hoang, tại sao lại bị trên chín tầng trời vứt bỏ?

Biến thành tội nghiệt?

Đại Đạo vô tình, ta một kiếm tru diệt! Bị tước đoạt linh nguyên Hồng Hoang đại địa bên trên, có một gốc Bất Tử thảo theo thời thế mà sinh!